۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
اخبار
جلسـه كميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشـكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به منظــور ارائــه گزارشــي از نتايــج اقدامــات صـورت گرفتـه در راسـتاي كاهـش هزينه هاي اقـلام دارويـي، تجهيـزات و خدمـات پزشـكي در بيمارستان هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي ايرانشهر برگـزار شـد.
1397/03/02
آدرس:  خيابان امام خميني، نبش امام خميني 46 ،  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
كدپستي : 9916643535  تلفن:  05437213891
دورنگار:05437213308
Email : Irshums@irshums.ac.ir 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal