دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 34    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
واضعه امور عمومي و خدمات 37227720 246
مهندس اميري رئيس اداره منابع فيزيكي 37232210 247
منوچهر پرنيان خوي رئيس روابط عمومي 05437213891 211 05437213308
مريم رس رئيس گزينش 05437227010 05437213308
محيد حيدري امور رفاهي دانشگاه 37221241 245
محمد زايي رئيس امور آزمايشگاهها 37227320 244
محمد امين رئيسي نيا مدير آمار و فناوري اطلاعات 05437213891 318 05437213308
محدثه اربابي مسئول اداره نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي 05437213891 216 05437213308
مجيد مرعشي كارشناس ستاد امور شاهد و ايثارگران 05437213891 100 05437213308
قاسمي رئيس دفتر 37227943
سيد رضا سجادي رئيس حراست 05437213891 203 05437213308
سلمان زارعي مسئول دبيرخانه هيئت امنا و شوراها 05437213891 309 05437213308
سركار رحيميان كرشناس بيماريهاي خاص 37232206 291
سركار خانم كردي مدير پرستاري 37232203 289
سركار خانم بامري مسئول امور مامايي 37221242 288
دكتر مينا آژوغ مديريت غذا و دارو 05437213891 215 05437213308
دكتر محمد مهران اميني فرد معاون درمان 05437222280 05437222280
دكتر محمد مهران اميني فرد رئيس دانشكده 054337213891 202 05437213308
دكتر سعيده برهانزهي مسئول اداره امور دارويي 05437213891 217 05437213308
دكتر ستوده مدير درمان 37234568 296
دكتر خالد ستوده رئيس اداره بازرسي 05437213891 207 05437213308
دكتر اميريان رئيس اداره نظارت بر درمان 37232205 292
خانم طوقي كارشناس نظارت بر درمان 37231316 293
خانم ريگي مسئول دبيرخانه 37227947 227
خانم احمدي كارشناس صدور پروانه 37227946 293
<<   <  1 2  >   >>  
آدرس: خيابان نور - خيابان پارك شهداي گمنام - دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437227941-2 | دورنگار :05437231310
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal