اطلاعات مدیران دستگاه
تلفن 05437213891
نمابر 05437213891
کد پستی 9916643535
پست الکترونیک info@irshums.ac.ir
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست pishkhan.irshums.ac.ir:8080
آدرس ایرانشهر خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46

جدیدترین اخبار وزارت بهداشت

هدایت به بالای صفحه