۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

    دانشگاه علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي و درماني ايرانشهر در نظر دارد تامين نيروي انساني تعمير و نگهداري تاسيسات ، تلفنخانه و رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به بخش خصوصي(شركتها واجد الشرايط)طبق اسناد مناقصه واگذار نمايد.متقاضيان واجد الشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق سايت ملي مناقصات به آدرس IETS.MPORG.IRيا سايت دانشكده يا مراجعه حضوري به آدرس سيستان و بلوچستان-شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني- نبش امام خميني 46 ستاد مركزي دانشگاه-دفتر امور حقوقي مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.موضوع، مناقصه: تامين نيروي انساني تعمير و نگهداري تاسيسات ، تلفنخانه و رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

نوع و شماره مناقصه: عمومي ، يك مرحله اي بشرح ذيل :

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

 

1

تامين نيروي انساني تعمير و نگهداري تاسيسات ، تلفنخانه و رختشويخانه واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

97-11-30

1/251/769/376ريال

 

-          فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 97/11/28لغايت 97/12/06

-          مهلت دريافت پيشنهادات : از تاريخ 97/12/07لغايت 97/12/21

-          جلسه بازگشايي پاكات مناقصه : راس ساعت 10:00 صبح مورخ 97/12/22

       " بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد"

-          تاريخ و محل جلسه ويزيت ( جلسه توجيحي و پرسش و پاسخ ) : دوشنبه ساعت 10:00 صبح مورخ   97/12/07

سپرده شركت در مناقصه ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 66352800 نزد بانك رفاه كارگران شعبه خاتم الانبياء (ص) ايرانشهر يا ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما ( ذي نفع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ) در پاكت الف ارائه گردد.

-          قيمت اسناد ، نحوه واريز وجه و محل دريافت اسناد مناقصه : (جهت خريد اسناد هر يك از مناقصات فوق هر كدام مبلغ 400/000ريال به حساب شماره 2138532636001 نزد بانك رفاه شعبه مركزي ايرانشهر درآمد درماني اختصاصي به نام دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر واريز نموده و پس از ارائه اصل رسيد بانكي به دفتر امور حقوقي ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند يا از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس IETS.MPORG.IR يا از سايت دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهرمراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه لاك و مهر موم شده ،ضميمه نمايند. متذكر مي گردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد.

-          محل تحويل پيشنهادات : شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را در وقت مقرر به نشاني سيستان و بلوچستان-شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني- نبش امام خميني 46 ستاد مركزي دانشگاه - دبيرخانه محرمانه واحد حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند.

-          توجه: به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

                 شماره تماس جهت هماهنگي 05437213891دفتر امور حقوقي- ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

                                               اداره حقوقي و قراردادهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

                                                                             هزينه روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

 جهت دريافت اسناد اينجا كليك نمائيد.

 

اداره حقوقي و قراردادهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

 

هزينه چاپ آگهي با برنده مناقصه مي باشد

تاریخ:
1397/11/28
تعداد بازدید:
1045

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal