۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت بهداشتیمنو بالا معاونت بهداشتی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايت
دفترچه تلفن
Collapse منو اصلی معاونت بهداشتیمنو اصلی معاونت بهداشتی
سايت دانشكده
درباره معاونت
معرفي گروه هاي تخصصي و واحد ها
فرم هاي الكترونيكي
دفترچه تلفن
ارتباط با ما
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونت	بهداشتي</span> معاونت بهداشتي
معرفي معاون بهداشتي
معرفي معاون فني
معرفي معاون اجرايي
چارت معاونت بهداشتي
رسالت معاونت بهداشتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي گروه هاي تخصصي و واحدها	</span>معرفي گروه هاي تخصصي و واحدها
اداره امور عمومي
گروه سلامت محيط و حرفه اي
گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
مديريت گسترش شبكه هاي بهداشتي
گروه سلامت خانواده ،جمعيت،تغذيه و مدارس
گروه آموزش و ارتقاء سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم هاي الكترونيكي	</span>فرم هاي الكترونيكي
فرم ارسال گزارش پزشك خانواده
فرم مورد بيماري هاي واگير و غير واگير
فرم هاي واحدهاي بهداشت و درمان
مديريت برنامه هاي تندرستي
ساير فرم ها
اطلاعيه ها
كارگاه ها
آموزش ها
اخبار تصويري
نقشه سايت
Collapse منو جديد بهداشتمنو جديد بهداشت
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت </span>معرفي معاونت
معرفي معاون بهداشتي
معرفي معاون فني
معرفي معاون اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
مسئول روابط عمومي
شرح وظايف
مسئول دفتر
چارت معاونت بهداشتي
رسالت معاونت بهداشتي
آئين نامه ها،فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي تخصصي و واحدها</span>گروه هاي تخصصي و واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني</span>مديريت گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي	</span>گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس</span>گروه سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس
مديرگروه
كارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
كارشناس سلامت سالمندان و ميانسالان
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت پيشگيري و مبارزه با بيماري ها	</span>مديريت پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيماريهاي واگيردار</span>بيماريهاي واگيردار
مسئول واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيماريهاي غيرواگير</span>بيماريهاي غيرواگير
مسئول واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد</span>گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
مسئول واحد
كارشناس سلامت روان
كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد
كارشناس سلامت اجتماعي
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت دهان و دندان</span>گروه سلامت دهان و دندان
مسئول واحد
كارشناس سلامت دهان و دندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد حوادث و بلاياي طبيعي	</span>واحد حوادث و بلاياي طبيعي
مسئول واحد
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومي</span>اداره امور عمومي
رئيس اداره امور عمومي
خدمات
دفترتلفن
ارتباط با ما
Collapse منو جديد بهداشت_1منو جديد بهداشت_1
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت </span>معرفي معاونت
معرفي معاون بهداشتي
معرفي معاون فني
معرفي معاون اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
مسئول روابط عمومي
شرح وظايف
مسئول دفتر
چارت معاونت بهداشتي
رسالت معاونت بهداشتي
آئين نامه ها،فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي تخصصي و واحدها</span>گروه هاي تخصصي و واحدها
مديريت گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي	</span>گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد</span>واحد سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
مسئول واحد
كارشناس سلامت روان
كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد
كارشناس سلامت اجتماعي
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد حوادث و بلاياي طبيعي	</span>واحد حوادث و بلاياي طبيعي
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
مسئول واحد
فناوري اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومي</span>اداره امور عمومي
رئيس اداره امور عمومي
خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس</span>گروه سلامت خانواده، جمعيت، تغذيه و مدارس
مديرگروه
كارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
آيين نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت دهان و دندان</span>واحد سلامت دهان و دندان
مسئول واحد
كارشناس سلامت دهان و دندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت شبكه و ارتقاء سلامت	</span>مديريت شبكه و ارتقاء سلامت
معرفي مدير توسعه شبكه و ارتقاء سلامت
شرح وظايف
گزارش عملكرد
كارشناس كودكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت پيشگيري و مبارزه با بيماري ها	</span>مديريت پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
معرفي مدير پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
شرح وظايف
گزارش عملكرد
دفترتلفن
ارتباط با ماPowered by DorsaPortal