۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
عكس هاي سفر وزير
1395/09/23
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • وزير بهداشتوزير بهداشت
  وزير بهداشت
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
 • وزير بهداشتوزير بهداشت
  وزير بهداشت
 • سفر وزيرسفر وزير
  سفر وزير
آلبوم ها
آدرس:  خيابان امام خميني، نبش امام خميني 46 ،  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
كدپستي : 9916643535  تلفن:  05437213891
دورنگار:05437213308
Email : Irshums@irshums.ac.ir 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal