۱۴۰۱ هفتم آذر
معرفی و اهداف

به اعضاء هیأت علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی ) در قبال هر یک سال خدمت قابل خدمت قابل قبول درامور آموزشی و پژوهشی ویامشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء میگردد و در ارتقاء اعضاء پایه های قبلی محفوظ خواهد ماند .

خدمت قابل قبول عبارتست از حضور فعال عضو هیأت علمی درموسسه متبوع و انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ،شرکت در کمیته ها و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به وی محول می شود

وظایف 

1-  دریافت فرمها ی تکمیل شده مربوط به فعالیت های مختلف عضو ء هیات علمی
2- بررسی وامتیاز دهی به
 فرمهای تکمیل شده مربوطه عضوءهیات علمی
3- اعطاء پایه به اعضاء هیات علمی واجد شرایط 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
10152
Powered by DorsaPortal