۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
آئين نامه هاي آموزشي

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني كارشناسي پيوسته

 تعاريف

تعاريف زير در آيين نامه‌هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد و جزء لاينفك آيين نامه‌ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست .

دانشگاه علوم پزشكي :

موسسه‌اي است آموزشي ،پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است ،به انجام آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي‌نمايد.

هر دانشكده علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي‌شود.

دانشكده علوم پرشكي:

دانشكده علوم پزشكي موسسه آموزشي ،پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است ، به انجام آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز‌نهايي ارجاع ،عمل مي‌نمايد.

دانشكده:

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي‌شود .مانند دانشكده پزشكي ،دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي:

موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي تشكيل مي‌گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش‌ رشته‌هاي تحصيلي در آن داير است.

موسسه:

موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده باشد اطلاق مي‌گردد .

گروه آموزشي:

عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي‌باشد

مثل گروه بهداشت،گروه فيزيولوژي و گروه جراحي

گروه آزمايشي:

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه‌ها،داوطلبان را بر حسب رشته‌هاي انتخابي به گروه‌هاي خاص تقسيم مي‌كند كه هر يك از اين گروه‌ها ،گروه آزمايشي ناميده مي‌شود.

دوره:

دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي‌شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره‌هاي تحصيلي درنظام آوزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي‌شوند.

-كارداني (فوق ديپلم)

-كارشناسي ارشد(ليسانس) پيوسته ناپيوسته

-كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) ناپيوسته

-دكتري ارشد (فوق ليسانس )ناپيوسته

-دكتري عمومي

-دكتري تخصصي (ph.d)

-تخصص باليني (دستياري)

-فوق تخصص

اداره آموزش :

منظور از اداره آموزش يك واحد داري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي ،انتخاب واحد، انجام امتحانات ،جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

استاد:

هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده مي‌شود.

رشته:

رشته يكي از شعب فرعي گروه‌هاي علمي (علوم پزشكي ،علوم انساني ،علوم پايه ،فني مهندسي ،كشاورزي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاَ مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30در صد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي )تجاوز كند.

گرايش:

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد،گرايش ناميده مي‌شود.اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي)تجاوز كند.

دروس:

دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته)و از نظر ارتباط با يكديگر با دروس (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه و تدريس به دروس نظري و عملي ،نظري عملي ،كارآموزي،كاروزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي‌شود.

تبصره:

دروسي كه به صورت و علمي نوشته مي‌شوند مستقل از يكديگر تدريس مي‌شوند و هر يك كد جداگانه ونمره جداگانه دارند.

دروسي كه به صورت نظري عملي نوشته مي‌شوند يك درس محسوب شده وكد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي:

دروسي كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان براساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود اين پيوسته وناپيوسته و دوره‌هاي دكتري عمومي الزامي است.

دروس اختصاصي:

اين دروس به دو دسته : دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي‌شود‍:

الف- دروس پايه ،دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو ،توسعه اطلاعات وتقويت بنيه و بينش علمي وي ودرك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي‌شود.

ب- دروس تخصصي رشته ،دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارآيي‌هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي‌شود.

دروس جبراني:

در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر ،به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط‌ آن دورس را به عنوان دروس جبراني بگذارند.

دروس اجباري :

دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي‌باشد.

دروسي اختياري :

دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه‌هاي آموزشي مي‌توان آنها را ازميان مجموعه اي از دروس انتخاب كرد.

دروس پيوسته(پيش نياز):

دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است .

دروس جبراني مي توانند پيش نياز باشند .دروس اختياري نمي‌توانند پيش نياز باشندو

دروس مستقل:

دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست .

دروس نظري :

دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي‌شود.

دروس عملي :

دروسي است كه در كارگاه ،آزمايشگاه ومركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوي در دانشكده ارئه مي‌شود.

 

دروس كارآموزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان ،درمانگاه ، مراكز خدمات درماني) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني) براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي‌شود.

دروس كارورزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه مي‌شود .

دروس كارآموزي در عرصه:

دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي‌شود.

فصل اول

شرايط ورود و نام نويسي

شرايط ورود

ماده 1) شرايط ورود به دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ،اعم از دوره‌هاي روزانه وشبانه به شرح زير است:

1-1- پذيرفته شده در آزمون ورودي.

2-1- برخورداري از سلامت تن وروان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.

3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين ومقررات جاري كشور داده شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ،برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .

4-1-داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم )و يا گواهينامه   دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد) از داخل يا خارج از كشور، مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه)يا برابر آن براي آموزش‌هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي )و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تاييد وزادت علوم‌ ، تحقيقات و فناوري يا وزات بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي رسيد‌ه‌ باشد.

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذير بط صادر مي‌شود.

تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد .

تبصره 2: ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره 3: پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي‌كند.

تبصره 4: در مورد دانشجويان شبانه به همگان نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي ، پرداخت شهرهي به دو صورت تابت و متغير برابر ضوابط مربوط علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.

تبصره 5:  چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه ه دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود.

نام نويسي :

ماده 2) پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت‌هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي‌شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج ازمون انصراف از تحصيل

ماده 3)  دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند، عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1: در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي‌داند بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بوصرت مكتوب به اداره آموزش اراده دهد در صورت تاييد موجه بودن تركي تحصيل توس شوراي آموزشي دانشگاه ، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر ميشود.

تبصره 2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده ، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانون دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده4) دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در پيش از يك رشته و در هررشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي ، روزانه و شبانه را نخواهد داشت . در صورت تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مققرات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه‌هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره : دانشجويان ممتاز( استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني و تابع نامه و ضوابط مربوط به خود مي‌باشند .

فصل دوم

نظام آموزشي

واحد درسي

ماده 5) آموزش در تمام دانشگاه‌هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است .

در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده ميشود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدد است.

هر واحد درسي ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت كاركنان و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي درعرصه 51 ساعت. در طول يك نيمسال تحصيلي با دوره كارشناسي ، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي‌شود در مورد رشته‌هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعيين ميشود.

سال تحصيلي

ماده 6) هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و درصورت ضرورت داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است . مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است .

تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي‌شود.

تبصره 2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي ، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته بيماري استاد و مواردي از اين قبيل به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي‌تواند درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه‌تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسهارا خذ كرده‌اند تدريس نمود . مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

ماده 7) تمام دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي موظفند برنامه‌هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

تبصره : ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها ، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان درطول دوره روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد دريك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي است .

دروس اختياري

ماده 8) دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي‌توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته و به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.

ساعات حل تمرين

ماده 9) دانشگاه‌ها در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تائيد دانشكده و دانشگاه در هر رشته از دوره‌هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حلت ميرين به ساعات تدريس رشته در طول دوره بيفزايند اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي‌شود.

فصل سوم

واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل

تعداد واحدها

ماده 10) تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي. برابرسرفصل برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، علوم پزشكي به شرح زير است؛

دوره كارداني: 64 تا 68 واحد

دوره كارشناسي پيوسته : 130 واحد

دوره كارشناسي ناپيوسته : 65 واحد

ماده 11) هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند.

تبصره 1: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي‌تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند

تبصره 2:  در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.

تبصره 3:  تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

ماده 12) اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي‌باشد

تبصره1: در صورت ضرورت و به تائيد شوراي اموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي هماره با كارآموزي در عرصه امكان پذير است . همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در كاسهاي مربوط حضور داشته وليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربوط مي‌تواند آن درس را هماره با كارآموزي درعرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذارد.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است

تبصره 3: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي‌تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد.

دروس پيش نياز دانشگاهي

ماده 13) آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه‌ها در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته همه رشته‌هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي دريك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي‌كند بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بردروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

تبصره 1: تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ريز مواد نحوه ارائه و ميزان تدريس دروس پيش نياز دانشگاه برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.

تبصره 2: سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي كارنامه پذيرفته‌شدگان. مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي‌دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

تبصره 4:  به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

طول دوره

ماده 14) حداكثر كدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره كارشناسي پيسوته روزانه 6 سال و در دوره‌هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي‌شود.

فصل چهارم

حضور وغياب

حضور در جلسات درس

ماده 15)  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهار هفدهم ، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارآموزي و كارآموزي درعرصه از 1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود.

تبصره 1: غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو ( موجه يا غير موجه ) بر عهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف ميشود در اين حال رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست . ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

غيبت در امتحان

ماده 16) غيبت غير موجه در امتحان هر درس به مزنله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي‌گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره : حذف كليه درس‌هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكانپذير است .

فصل ششم

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

معيارهاي ارزيابي

ماده 20) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام فعاليتاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي‌گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.

ماده 21) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآمزي در عرصه با توجهبه مواد زير انجام مي‌شود .

1-21- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه‌اي و حفظ شئون دانشجويي و حس رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط

2-21- حضور مرتب و تمام وقت

3-21- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط

4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه

5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم

ماده 22)  نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين ميشود و نمرات دانشجو درهر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي‌‌گردد.

ماده 23) حداقل نمره قبولي در هر درس نظري وآزمايشگاهي 10 و كارآموزي درعرصه 12 مي‌‌باشد. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي‌شود.

تبصره 1: اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي‌تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب كند با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي‌شود.

تبصره 2: هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظري عملي كه يك درس محسوب ميشوند معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به رايب هركدام است در صورتي كه معادل دو قسمت نظري و عملي ========= رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

ماده 24)  در موارد استثنايي نمره كارآموزي درعرصه و دروسي كه در برنامه آموزي مصوب، توام با پروژه ارائه ميشوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تائيد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي‌گردد . نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است/

اعلام نمرات

ماده 25) استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به ادارهآموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي‌تواد حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده 26)  اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري اخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ميانگين نمرات

ماده 27) در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي‌شود مجموع حاصلضرب‌ها برتعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم مي‌شود.

تبصره 2:  دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي‌شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي‌گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب ميشود.

نام نويسي مشروط

ماده 28) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتراز 12 باشد در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتراز 13 واحد و براي دوره شبانه كمتراز 10 واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواد شد وليكن درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشدآن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اوليا او كتبا اطلاع دهد و يك نسخه از آنرا در پرونده دانشجو ضبط نمايد با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 29) دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي‌كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد.

تبصره ؛ در موارد استثنايي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجو مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است در هر صورت اين تعداد بيش از 20 واحد درسي در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.و

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 30)  درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب كمتر از 12 تباشد در هر مرحله‌اي از دوره كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي‌شود .

ماده 31) دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي‌شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد مي‌تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين‌تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط در دوره كارداني رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود.

تبصره 1: در صورتي كه مقطع پايين تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو مي‌تواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط درآن دايراست ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود. مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود.

تبصره 2:  در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر برنامه مصوب و داير نداشته باشد دانشجو مي‌تواند با نظر گروه آموزشي مربوط به يكي از رشته‌هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود در مقطع پايين تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود برعهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است . حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي‌باشد.

ماده 32) دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم ميشود در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است ، مي‌تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي‌تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين ايين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي

ماده 33) دانشجو مي‌تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 1 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند

دانشجويان دوره شبانه مي‌‌توانند در هر يك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.

تبصره 1: موافقت يا مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه ميباشد.

تبصره 2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود.

ماده 34) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ،حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي دانشگاه است

تبصره 2:  اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد.

تبصره3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي‌باشد.

ماده 35) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته‌هاي علوم پزشكي مي‌توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده 36) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي‌توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب درسنوات استفاده نمايند.

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37) دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسريكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي‌شود ميتواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز درطول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

انصراف از تحصيل

ماده 38) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانجه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

فصل هشتم

انتقال و جابجايي

انتقال

ماده 39)  انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر درهمان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 40) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد.

تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده‌اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

ماده 41) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1-41- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني ، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2-41- بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو به نوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.

3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع ذيربط.

تبصره 1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2: براي كارمندان رسمي با پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري ات و اگر شغل همسر آزاد است گاهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانون يا نيروي انظامي رسيده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنايي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيل دختر درشهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد.همسر و مي‌تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4:  صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده 42) انتقال از دوره‌هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غير حضوري (پيام نور) به دانشگاههاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدا و مقصد و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

تبصره : انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي‌باشد.

تبصره 2:  انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي‌باشد.

ماده 43) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه ميدا تسليم نمايد.

ماده 44) دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نمايد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع مي‌شود.

ماده 45) در صورت انتقال واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي‌شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عينا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي‌شود.

ماده 46) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود و در آن آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي‌شود:

ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع فقط يك بار مجاز است.

جابجايي

ماده 48)  جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير درطول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است.

1-48- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-48- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.

تبصره 1: براي جابجايي دانشجويااني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده‌‌اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.

تبصره 2: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدا با رعايت مفاد اين فصل بالامانع است.

تبصره 3: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده است توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود.

ماده 49) دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

تبصره 1: دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي‌تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.

تبصره 2: تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلا يكبار منتقل يا جابجا شده‌اند پذيرفته نخواهد شد.

ماده 50) دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تائيد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده‌اند به دانشگاه مقصد ارسال مي‌دارند.

تبصره : جابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفتو تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.

ماده 51) از ابتداي شهريورماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخت آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي براساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي‌گردد.

تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و با كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

فصل نهم

دانشجوي ميهمان

ماده 52) در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي‌تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

تبصره : ميهماني از دوره‌هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.

ماده 53)  ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيسمال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ماده 54) ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدا و دانشگا مقصد به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود بلامانع ست.

ماده 55)  هر دانشجو درهر رشته مي‌تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيسمال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره : انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد به اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدا و طريق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 56) واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي‌گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت ميشود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 ميباشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددا بگذراند.

ماده 57) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدا صادر مي‌شود.

فصل دهم

تغيير رشته

ماده 58)  دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي‌تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته‌اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد:

1-58- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-58- حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3-58- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين‌ترين فرد پذرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-58- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1:  تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است.

تبصره 2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذيراست.

تبصره 3: تغيير رشته به رشته‌هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره 4: دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي‌‌تواند تغيير رشته دهد.

ماده 59)  تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي‌گيرد در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذيراست.

ماده 60) در صورت موافقت با تقاضاي تغييررشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره 1: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام دررشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي‌شود.

تبصره 2:  دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي ميباشد.

تغيير رشته توام با انتقال

ماده 61) در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغييررشته باشد، تغييررشته توام با انتقال بالامانع است

تبصره : تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغييررشته و انتقال ، بلامانع است.

ماده 62) دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي‌شود و فقط دروسي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از12 كمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميشود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي‌ماند. در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتراز 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه جمعا به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو دررشته جديد منظور مي‌شود.

تبصره 2:  در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند يا تقاضاي تغييررشته او موافقت نميشود.

ماده 63) متقاضي تغيير رشته بايد در خواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 64) چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 30 واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يك نيمسال ازطول مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي‌شود.

تغييررشته اضطراري

ماده 65)  چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه‌اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در ان رشته را ندارد و ميتواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد: در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 58 باستثناي بند 1 معاف خواهد بود.

تبصره : در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري با بيماري جسمي و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته‌هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته‌اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره ار دارد پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 66)  معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است.

1-66- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2-66- دانشگاه قبلي و مدراك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.

3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري باشد.

4-66- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين‌تر امكان پذيراست.

تبصره 2: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

تبصره 3:  نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي‌شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 4: به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.

فصل دوازدهم

فراغت از تحصيل

ماده 67)  ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا دررشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد . چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد مي‌تواند حداثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته در 2 نيمسال تحصيلي مجددا انتخاب و آن دروس تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه برنمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي‌شود.

تبصره 1:  در صورتي كه دانشجو مطابق ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود. چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي‌تواند فارغ التحصيل شود .در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي‌شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي‌شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد .د انشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلا در آن درس نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددا آن درسرا با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.

تبصره 2: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده ازآن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي‌شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره‌هاي آن اقدام مي‌گردد.

ماده 68) دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي‌شود.

تبصره 1: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكده تحويل مي‌شود.

تبصره 2:  با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال ، زمان خاصلي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.

تبصره 3: قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره‌ها شبانه الزامي است.

ماده 69) اين آيين نامه در 12فصل ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84-83 وارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي عالي ميشوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام اين نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي‌شود

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/21
تعداد بازدید:
6070
Powered by DorsaPortal