۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
آزمايشگاه عوامل شيميايي و سم شناسي

آزمايشگاه عوامل شيميايي و سم شناسي و تهويه صنعتي:

اين آزمايشگاه داراي وسعتي به ابعاد 72 متر مربع و مجهز به تجهيزات اوليه آزمايشگاهي ، ميزهاي آزمايشگاهي ، هود آزمايشگاهي و همچنين چشم شوي و دوش ايمني مي باشد. اين آزمايشگاه داراي فضاي آموزشي ، پروژكتور و سيستم صوتي و تصويري جهت مباحث تئوري و موضعات آزمايشگاهي نيز مي باشد.

لازم به ذكر است دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر داراي آزمايشگاه شيمي ، بهداشت محيط و بيوشيمي به صورت مجزا بوده كه جهت انجام آزمايش و آناليز هاي مواد شيميايي و سم شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

هدف از راه اندازي آزمايشگاه عوامل شيميايي و سم شناسي :

1-    انجام آزمايشات مربوط به دروس عملي عوامل شيميايي و سم شناسي

2-   معرفي استانداردهاي اوليه

3- نحوه انجام انواع كالبيراسيون

4-   نمونه برداري از ذرات با روش هاي مختلف

5-   نمونه برداري از ذرات با دستگاههاي قرائت مستقيم و كاليبراسيون آن ها

6-    نمونه برداري از گازها با استفاده پمپ هاي نمونه برداري فردي و همچنين وسايل قرائت مستقيم

7-   نمونه برداري از بيوآئروسل  

8- نمونه برداري از گاز توسط نمونه برداري پسيو و فعال

9-   نمونه برداري، آماده سازي و تجزيه تركيبات شيميايي به روش تيتراسيون

10-  نمونه برداري و تجزيه تركيبات شيميايي به روش اسپكتروفتومتر

11-  نمونه برداري ،آماده سازي و تجزيه تركيبات فرار به كمك جاذب سطحي و تجزيه به روش گازكروماتوگرافي

12-   آماده سازي يك نمونه تهيه شاهد با بطري گازشوي و تجزيه به كمك دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي

13- آماده سازي يك نمونه تهيه شده از تركيب فلزدار با فيلتر و تجزيه به كمك دستگاه جذب اتمي

لازم به ذكر است گروه بهداشت حرفه اي داراي دستگاه هاي GC ، GC-MS و HPLC نمي باشد و لذا در اين آزمايشگاه تنها به صورت تئوري نحوه كار با اين دستگاه آموزش داده مي شود

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل شيميايي

 

 
 
 
 
 

آزمايشگاه عوامل شيميايي و سم شناسي

آزمايشگاه عوامل فيزيكيرديف

توضيحات دستگاه

عكس دستگاه

1

نام دستگاه:

 اسپكتروفتومتر

مدل:

 DR6000

كشور سازنده:

 HACH آلمان

تعداد: 1

 

2

نام دستگاه:

كيت كامل پمپ نمونه برداري فردي

مدل:

STANDARD

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد: 1

 

3

نام دستگاه:

كيت كامل پمپ نمونه برداري LOW FLOW

مدل:

POCKET PUMP

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد:  1

 

4

نام دستگاه:

 كيت كامل پمپ نمونه برداري فردي

مدل:

 DELUXE-PCXR8

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد: 2

 

5

نام دستگاه:

كيت كامل پمپ نمونه برداري فردي

مدل:

Aircheck Touch 5000

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد: 1

 

6

نام دستگاه:

كيت كامل پمپ نمونه برداري بيولوژيكي

مدل:

Quick Take 30

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد:  1

 

7

نام دستگاه:

 كيت كامل پمپ نمونه برداري محيطي

مدل:

 Flite 3

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد: 1

 

8

نام دستگاه:

مجموعه پمپ هاي نمونه برداري فردي

كشور سازنده:

 SKC  انگلستان

تعداد: 7

 

9

نام دستگاه:

كاليبراتور الكترونيكي پمپ نمونه برداري

مدل:

Defender 510 H

كشور سازنده:

Bios آمريكا

تعداد:  1

 

10

نام دستگاه:

 اسپيرومتر كامپيوتري CAREFUSION

مدل:

 SPIRO USB

كشور سازنده:

 آلمان

تعداد: 1

 

11

نام دستگاه:

آب مقطر گير

مدل:

2104

كشور سازنده:

 GFL آلمان

تعداد: 1

 

12

نام دستگاه:

ميكروسكوب فازكنتراست

مدل:

Defender 510 H

كشور سازنده:

NIKON ژاپن

تعداد:  2

 

13

نام دستگاه:

 بطري ماريوتي 20 ليتري

مدل:

 -

كشور سازنده:

TIS ايران

تعداد: 2

 

14

نام دستگاه:

پمپ آكاردئوني Bellows pump

مدل:

-

كشور سازنده:

 لهستان

تعداد: 2

 

15

نام دستگاه:

پمپ نمونه برداري پيستوني

مدل:

Gastec

كشور سازنده:

ژاپن

تعداد:  1

 

16

نام دستگاه:

 ميجيت ايمپينجر ساده

ميجيت ايمپينجر متخلخل

ايمپينجر 100 سي سي

ايمپينجر 500 سي سي

رطوبت گير ايمپينجر

مدل:

 SKC  

كشور سازنده:

انگلستان

تعداد: 6

 

17

نام دستگاه:

بگ نمونه برداري 1 ليتري

بگ نمونه برداري 3 ليتري

بگ نمونه برداري 5 ليتري

بگ 1 ليتري آلومينيومي

بگ نمونه برداري 3 ليتري آلومينيومي

كشور سازنده:

SKC انگلستان

تعداد: 5

 

18

نام دستگاه:

نمونه بردار ميكروبي

ايمپكتور فردي 9 ليتري

مدل:

-

كشور سازنده:

SKC انگلستان

تعداد: 2

 

19

نام دستگاه:

 روتامتر(0.1 تا 0.5 )( 0.2 تا 3.4 )(5 تا 30 )(0.3 تا 3.4 )(0.4 تا5 ) ليتر بر دقيقه

 

مدل:

 SKC  و influx

كشور سازنده:

انگلستان

تعداد: 5

 

20

نام دستگاه:

روتامتر 2-26 ليتر بر دقيقه

مدل:

PLANTON NOX

كشور سازنده:

SKC -انگلستان

تعداد: 2

 

21

نام دستگاه:

دكانتور

مدل:

-

كشور سازنده:

ايران

تعداد: 2

 

22

نام دستگاه:

نمونه بردار PM2.5-PM10

سيكلون پلاستيكي

كاست و هولدر IOM

كاست سيكلون

ايمپكتور 9 ليتري

مدل:

 كشور سازنده:

SKC انگلستان

تعداد: 6

 

23

نام دستگاه:

پارتيكل كانتر

مدل:

METONE

كشور سازنده:

آمريكا

تعداد: 1

 

24

نام دستگاه:

گاز سنج ديجيتالي 4 سنسوره

مدل:

SP12C7

كشور سازنده:

SENKO كره جنوبي

تعداد: 1

 

25

نام دستگاه:

فلومتر حباب صابون500-250-100-1000 سي سي

مدل:

-

 كشور سازنده:

TIS ايران

تعداد: 5

 

26

نام دستگاه:

گاز متر تر 3 ليتريPITTER

مدل:

TG

كشور سازنده:

آلمان

تعداد: 1

 

27

نام دستگاه:

گاز متر خشك WIZIT

مدل:

DURECOM

كشور سازنده:

كره جنوبي

تعداد: 2

 

28

نام دستگاه:

ترازوي ديجيتالي 5 صفر و 4 صفر

مدل:

AND

 كشور سازنده:

ژاپن

تعداد: 2

 

29

نام دستگاه:

ست بورت تتراسيون

مدل:

-

كشور سازنده:

ايران

تعداد: 1

 

30

نام دستگاه:

وسايل شيشه اي آزمايشگاهي

مدل:

-

كشور سازنده:

-

تعداد: به تعداد كافي

 

31

نام دستگاه:

بن ماري

مدل:

BM30

 كشور سازنده:

NVUCE تركيه

تعداد: 1

 

32

نام دستگاه:

سمپلر در ريج هاي مختلف

مدل:

Transferpette S

كشور سازنده:

Brand آلمان

تعداد: 4

 

33

نام دستگاه:

شيكر پلتفرم

مدل:

FALC Instruments S.r.l

كشور سازنده:

ايتاليا

تعداد: 1

 

34

نام دستگاه:

اون ديجيتالي

مدل:

IN55

كشور سازنده:

Memmert ايران

تعداد: 1

 

35

نام دستگاه:

دستگاه سانتريفيوژ

مدل:

5424 R

كشور سازنده:

eppendorf آلمان

تعداد: 1

 

36

نام دستگاه:

دسيكاتور

مدل:

-

كشور سازنده:

ايران

تعداد: 1

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل شيميايي- تهويه صنعتي

41

نام دستگاه:

مولتي فانكشن

مدل:

AMI310-STD

 كشور سازنده:

KIMOفرانسه

تعداد: 1

 

42

نام دستگاه:

بادسنج پره اي

مدل:

TA-30

كشور سازنده:

PCEآلمان

تعداد: 1

 

43

نام دستگاه:

فشار سنج شيب دار

مدل:

-

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 3

 

44

نام دستگاه:

فشار سنج بارومتريك

مدل:

MP55

 كشور سازنده:

KIMOفرانسه

تعداد: 1

 

45

نام دستگاه:

لوله پيتو 30 و 50 سانتي متر

مدل:

-

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 3

 

46

نام دستگاه:

ميكرو مانومتر

مدل:

MP112

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 1

 

47

نام دستگاه:

تونل باد

مدل:

-

 كشور سازنده:

شركت آروشا ايران

تعداد: 1

 

48

نام دستگاه:

مانومتر U شكل

مدل:

-

كشور سازنده:

KIMO فرانسه و TIS ايران

تعداد: 3

 

49

نام دستگاه:

فلومتر جريان هوا

مدل:

HAVC-2

كشور سازنده:

PCE آلمان

تعداد: 1

 

50

نام دستگاه:

ميكرو مانومتر

مدل:

P05

 كشور سازنده:

PCEآلمان

تعداد: 1

 

51

 

 

52

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
7608
Powered by DorsaPortal