۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد
اعتبار بخشي و بهبود كيفيت

واحد اعتباربخشي و بهبود كيفيت

مسئول اعتباربخشي :  خانم زهرا دادپيشه

يكي از موضوعاتي كه در سال هاي اخير توجه فراواني را در محافل علمي آموزش پزشكي كشور به خود جلب نموده، موضوع اعتباربخشي (Accreditation) است. بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران نيز بخوبي بيانگر توجه سياستگزاران كلان كشور به اهميت اين امر در ارتقاي كيفيت آموزش عالي مي باشد. در چند سال اخير، اقداماتي نيز در جهت استقرار ساختارهاي اعتباربخشي در بخشهايي از آموزش پزشكي در دانشگاهاي علوم پزشكي كشور در جريان بوده است، اما بدون شك تحقق صحيح اين مهم، جز با شناخت صحيح و جامع مفهوم اعتباربخشي، نقاط قوت و ضعف، مراحل استقرار ساختار متولي، و مراحل انجام اعتباربخشي، ميسر نخواهد بود.

مفهوم اعتباربخشي

با جمع بندي تعاريفي كه بطور كلاسيك براي اعتباربخشي ارائه شده است، اعتباربخشي عبارت است از اعطاي مجوز يا تأييد صلاحيت يك واحد آموزشي كه بر اساس قضاوت خبرگان حوزه مربوطه، ضوابط از پيش تعيين شده را رعايت كرده باشد. بر اساس تعريف ارائه شده توسط شوراي اعتباربخشي آموزش عالي Council for Higher Education Accreditation (CHEA) در ايالات متحده، اعتباربخشي فرايندي است مبتني بر خودارزيابي و ارزيابي همگن ، براي تضمين كيفيت مؤسسه يا دوره آموزشي دانشگاهي كه با هدف ارتقاي كيفيت، پاسخگويي و تعيين اينكه آيا مؤسسه يا برنامه مورد نظر، استانداردهاي منتشر شده توسط سازمان اعتباربخشي مربوطه و نيز رسالت و اهداف خود را تأمين كرده يا خير، طراحي شده است . اعتباربخشي مي تواند در مورد كليت يك مؤسسه انجام پذيرد (Accreditation Institutional) ، يا فقط در برگيرنده دوره هاي آموزشي تحت پوشش موسسه باشد. (Accreditation Specialized) در صورتي كه واحد مورد ارزشيابي در نظام اعتباربخشي، كليت يك مؤسسه باشد، كيفيت سازمان و فعاليتهاي آن مؤسسه شامل امور اداري، بودجه، ساير منابع و امكانات، امور پژوهشي، امكانات آموزشي و مكانيسمهاي تضمين كيفيت در آن مؤسسه مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. اما اگر واحد مورد ارزشيابي در نظام اعتباربخشي، دوره آموزشي باشد، در آن صورت، كيفيت دوره در يك حوزه مشخص مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. براي مثال، در شاخه پزشكي، اعتباربخشي دورههاي آموزشي مشخص مي كند كه آيا دانشكده پزشكي استانداردهاي ملي در زمينه سازمان، عملكرد و كارآيي دوره آموزشي پزشكي عمومي و يا دوره آموزشي هر يك از رشته هاي تخصصي را رعايت كرده است يا خير؟


پيش نويس سنجه هاي بيمارستان آموزشي           دانلود
 فرم خودارزيابي اعتباربخشي بيمارستان              دانلود
كتاب استانداردها و راهنما             
                  دانلود

استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي                دانلود

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/18
تعداد بازدید:
8368
Powered by DorsaPortal