۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
اهداف همايش

اهداف ثبتي در چارچوب اساسنامه

ايجاد پايگاه ها و زيرساختها بمنظور ساماندهي همايشها و سمينارها با تاكيد بر توليد علم با عنايت و اهتمام ويژه به منويات مقام معظم رهبري طي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

بكارگيري شيوه هاي نوين وتمام الكترونيك به روز بمنظور ارتقاء وتوانمندسازي سطح فرهنگي، علمي واجتماعي جامعه دركليه زمينه ها

ترويج فعاليتهاي بنيادين در جامعه بمنظور توسعه مشاركت عمومي و ارتقاء سطح اقتصادي و فرهنگي با عزم ملي و مديريت جهادي

شناسايي و رفع موانع علمي ، فرهنگي و هنري در بخش هاي مختلف علوم در سطح جامعه

توانمندسازي افراد جامعه در زمينه شناخت مفهومي فرهنگ وهنر اصيل ايراني واسلامي

فرهنگ سازي و ترغيب فعاليت هاي بنيادين در بخش گسترش علوم در سطح جامعه

نمايه سازي و انتشار آثار و مقالات صاحبنظران و دانشجويان در سطح جامعه

 اهداف اختصاصي:

-       آشنايي بيمار و خانواده با بيماري و توانايي در برنامه هاي خود مراقبتي

-       افزايش دانش ، نگرش و مهارت مددجو در زمينه مراقبت از خود

-       بهبود شيوه زندگي و كيفيت زندگي

-       كاهش هزينه هاي بيمارستاني

-       پيشگيري از بيماري ها و كاهش عوارض بيماري

-       افزايش كيفيت زندگي

-       تقويت اعتماد به نفس در خود مراقبتي

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/23
تعداد بازدید:
243
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal