خبر فوری:
1398/06/26
1752
آگهي مناقصه عمومي ملزومات مصرفي پزشكي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايرانشهر در نظر دارد خريد ملزومات مصرفي پزشكي واحدهاي درماني خود را (بيمارستان 22بهمن نيكشهر - بيمارستان امام علي(ع) چابهار - بيمارستان ولايت سرباز - بيمارستان خاتم الانبياء ايرانشهر- بيمارستان ايران ايرانشهر) را بشرح ذيل، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به بخش خصوصي طبق شرايط و اسناد مناقصه واگذار نمايد

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)

برآورد اوليه (ريال)

خريد ملزومات مصرفي پزشكي واحدهاي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

 

147-06-98

 

000/000/500/3

 

412/523/026/70

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايرانشهر در نظر دارد خريد ملزومات مصرفي پزشكي واحدهاي درماني خود را (بيمارستان 22بهمن نيكشهر - بيمارستان امام علي(ع) چابهار - بيمارستان ولايت سرباز -  بيمارستان خاتم الانبياء ايرانشهر- بيمارستان ايران ايرانشهر) را بشرح ذيل، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به بخش خصوصي طبق شرايط و اسناد مناقصه واگذار نمايد.لذا (متقاضيان واجدالشرايط" شركت هاي سطح 1 و 2 ثبت در سامانه IMED ") جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق سايت ملي مناقصات به آدرس IETS.MPORG.IR و يا مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر به نشاني اينترنتي http://www.irshums.ac.ir/ اقدام نمايند.

 

 

 

 

*فروش اسناد مناقصه : از تاريخ نشر آگهي مورخ 25/6/98 لغايت 31/6/98

*جلسه توجيحي : راس ساعت 12:00 ظهر  مورخ 1/7/98  به نشاني : سيستان و بلوچستان،شهرستان ايرانشهر،بلوار امام خميني(ره)،نبش امام 46 ،ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر، دفتر مديريت پشتيباني.

*مهلت دريافت پيشنهادات : از تاريخ 1/7/98  لغايت حداكثر تا ساعت 15:00 ظهر مورخ 10/7/98

*جلسه بازگشايي پاكات مناقصه : راس ساعت 10:00 صبح مورخ  13/7/98

*مهلت اعتبار پيشنهادات : 20 روز بدون احتساب ايام تعطيل

*بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*سپرده شركت در مناقصه ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب شماره 66352800 نزد بانك رفاه شعبه خاتم الانبياء(ص) ايرانشهر يا ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما ( ميبايست ذي نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ) كه يك نسخه از اصل فيش واريز نقدي جهت اضمين شركت در مناقصه يا نسخه اصل ضمانتنامه بانكي در پاكت الف بهمراه ساير پاكات مناقصه ارائه گردد.

*قيمت ، نحوه واريز  و محل دريافت اسناد مناقصه : (جهت خريد اسناد مناقصه متقاضيان ميباست مبلغ 000/000/1 ريال به شماره حساب   2138532636001 به نام درآمد وجوه اختصاصي درماني غيرقابل برداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر نزد بانك رفاه شعبه مركزي ايرانشهر واريز نموده و جهت دريافت اسناد با مراجعه به نشاني هاي الكترونيكي IETS.MPORG.IR و نيز سايت دانشگاه به آدرس  www.irshums.ac.ir اقدام و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه لاك و مهر موم شده ،بهمراه ساير پاكات اعاده نمايند. *** متذكر مي گردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد

*محل تحويل پيشنهادات : شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را در وقت مقرر به نشاني سيستان و بلوچستان-شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني(ره)- نبش امام خميني 46 ،ستاد مركزي دانشگاه - دبيرخانه محرمانه واحد حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند.

* به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 * شماره تماس جهت دريافت اطلاعات 05437213891 *** ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده  و جهت اطلاع ميبايست نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند. *** هزينه چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار بر عهده برنده مناقصه مي باشد***

                                                                                                     لينك دانلود اسناد 

 


ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal