یکشنبه 13 اسفند 1402 ساعت 09:19:20
العربیه English

مهار تورم، رشد تولید

لیست اخبار صفحه :1
مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/07/28 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/07/28 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 28/07/1402 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

    تنظیمات قالب